Tất cả
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
800,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
1,450,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
1,100,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
550,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
600,000đ
Sever: Sever 5
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
1,000,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
550,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai: Không
550,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
1,300,000đ
Siêu phẩm glt 6sao!
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
3,500,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
370,000đ
Sever: Sever 6
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
500,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
370,000đ
Sever: Sever 4
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
270,000đ
Sever: Sever 1
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
300,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Trái Đất
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai: Không
300,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
450,000đ
Sever: Sever 3
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
400,000đ
Sever: Sever 7
Hành Tinh: Xayda
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
250,000đ
Sever: Sever 2
Hành Tinh: Namec
Sơ Sinh Có Đệ: Không
Bông tai:
500,000đ